Általános szerződési feltételek

Az ANDREA SHOP, s.r.o. webáruházat működtető társaság Általános szerződési feltételei (ÁSZF) az elektronikus kereskedelem útján létrejött adásvételi szerződésekre vonatkozóan (www.andreashop.hu)

1. CIKK – ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Jelen általános szerződési feltételek az ANDREA SHOP, s.r.o. társaság (székhelye: 929 01 Dunajská Streda, Galantská cesta 5855/22, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 36277151, a Nagyszombati Járásbíróság Cégjegyzékében bejegyzett társaság, szakasz: Kft., cégjegyzékszám: 17761/T, adószám: 2022093601, közösségi adószám: SK7120000019) mint eladó (a továbbiakban: „eladó vagy üzemeltető”) és vásárló (a továbbiakban: „vásárló vagy vevő”) között létrejött adásvételi szerződésben részt vevő felek jogait és kötelezettségeit szabályozza, amely szerződés tárgyát termékek adásvétele képezi az eladó webáruházának internetes oldalán.

Az eladó elérhetőségei:

Cégnév: ANDREA SHOP, s.r.o.

Székhely: 929 01 Dunajská Streda, Galantská cesta 5855/22, Szlovák Köztársaság

Statisztikai számjel: 36277151

Cégjegyzék: Nagyszombati Járásbíróság Cégjegyzéke, szakasz: Kft., cégjegyzékszám: 17761/T

Adószám: 2022093601

Közösségi adószám: SK7120000019

Telephely: Andrea Shop – Központi raktár, Malé Dvorníky /Kisudvarnok/ 603, 929 01 Dunajská Streda – časť Malé Dvorníky /Dunaszerdahely – Kisudvarnok/

E-mail: webshop [at] andreashop.hu

Bankszámlaszám (készpénzmentes átutalásokhoz):

IBAN: HU97117370072374256500000000

BIC (SWIFT): OTPVHUHB

1.2 A webáruház üzemeltetője a vásárlónak kínált termékek listáját a www.andreashop.hu címen jeleníti meg, ahol lehetővé teszi a vásárló számára, hogy az alkalmazás segítségével terméket rendeljen (a továbbiakban: „webáruház”). Jelen szerződési feltételek a webáruházban történő vásárlásokra vonatkoznak. A webáruházban létrehozott megrendelés leadása előtt a vásárló az adott jelölőnégyzet bejelölésével kijelenti, hogy teljes egészében elolvasta az általános szerződési feltételeket, megértette azok tartalmát és az összes feltételt, és elfogadja őket.

1.3 A webáruházban magánszemélyek és jogi személyek egyaránt vásárolhatnak, azonban rájuk egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

1.4 A szerződő felek megállapodnak, hogy a vásárló a megrendelés leadása előtt az adott jelölőnégyzet bejelölésével megerősíti az eladó felé, hogy elfogadja, hogy a jelen általános szerződési feltételek és azok feltételei és rendelkezései az eladó által működtetett www.andreashop.hu webáruház internetes oldalán létrejött valamennyi adásvételi szerződésre vonatkoznak, amely alapján az eladó az említett internetes oldalon bemutatott terméket szállít a vásárlónak (a továbbiakban: „adásvételi szerződés”), illetve az eladó és a vevő között elsősorban az adásvételi szerződés létrejöttekor és a termékreklamáció során létrejövő valamennyi jogviszonyra nézve irányadók.

1.5 Jelen Általános szerződési feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő között írásban jön létre az adásvételi szerződés, amelyben a jelen általános szerződési feltételektől eltérő feltételekben állapodnak meg, az adásvételi szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételekkel szemben.

1.6 A webáruház katalógusában szereplő termékadatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból és a gyártó hivatalos weboldalairól származnak. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a webáruház katalógusában szereplő termékadatokat. A vásárló részére azonban az adásvételi szerződés megkötése előtt átadásra kerülnek a termék vagy szolgáltatás legfőbb jellemzői az alkalmazott kommunikációs eszköznek és az adott terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben. A termékek képernyőn megjelenő színe nem feltétlenül felel meg a vevő által a valóságban érzékelt tényleges színárnyalatoknak. A színárnyalatok megjelenítése többek között a kijelző képernyő, ill. más használt képmegjelenítő eszköz minőségétől függ.

2. CIKK – RENDELÉS, TERMÉK MEGRENDELÉSE, MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA, ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1 Amennyiben az adott terméknél másképp nincs feltüntetve, a vevő a webáruház katalógusában szereplő terméket a „Vásárlás menete” menüpont alatt meghatározott módon rendelheti meg. Ez az útmutató látható módon szerepel a webáruház menüjében.

2.2 A megrendelés leadásához nem szükséges, hogy a vásárló regisztráljon a webáruház üzemeltetőjének adatbázisában.

2.3 A megrendelés leadását követően a vásárló egy „Megrendelés rögzítése” tárgyú tájékoztató e-mailt kap, amely megerősíti a megrendelése feldolgozásra való felvételét. Ezen visszaigazoló e-mail vásárló részére történő megküldésével az adásvételi szerződés még nem jön létre a szállító és vevő között, és a megrendelés visszaigazolása sem történik meg. A megadott e-mail-címre szükség esetén a megrendeléssel kapcsolatos további információkat küldünk.

2.4 A webáruház üzemeltetője a termékelérhetőség és az érvényes árak ellenőrzését követően e-mailben vagy telefonon igazolja vissza a vásárló megrendelését. A megrendelés visszaigazolása a megrendelt termékek és szolgáltatások teljes árát - ideértve az esetleges általános forgalmi adó (ÁFA) összegét is - a szállítási határidőt, illetve a jogszabályok által előírt egyéb feltételeket is magában foglalja. Amennyiben a webáruház üzemeltetője a webáruház katalógusában szereplő vételártól magasabb árat állapít meg, a megrendelés visszaigazolása előtt köteles a vásárlótól a hozzájárulását kérni az ár módosításához az aktuális árjegyzéknek megfelelően. A vásárlónak ilyen esetben joga van elállni a szerződéstől. Miután a vásárló hozzájárul a vételár módosításához, a webáruház üzemeltetője pedig visszaigazolja a megrendelését, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő szerződéses kapcsolat jön létre köztük, tehát a felek között az adásvételi szerződés létrejön. Ezen szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, mely magyar nyelven kerül kiállításra.

2.5 Abban az esetben, ha a vásárló a megrendelése telefonon vagy e-mailben történő visszaigazolását követően a szerződéstől való előzetes írásbeli elállás nélkül nem veszi át a terméket, az eladó fenntartja magának a jogot, hogy követelje a vásárlótól az így keletkezett károk megtérítését, mégpedig a sikertelen kézbesítési kísérlet tényleges költségeinek erejéig.

2.6 Minden egyes beérkező elektronikus megrendelés vételi ajánlatnak számít, és a vevő ahhoz az eladó visszaigazolásáig kötve van, az rá nézve kötelező érvényűnek minősül.

2.7 Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a vevő (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és azt az eladó elfogadta. Az ANDREA SHOP nem vállal felelősséget az elektronikus adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért.

2.8 A vásárló megrendelésének az eladó által történő kötelező elfogadásának az eladó által a vásárlónak küldött megrendelés visszaigazolás minősül, miután az eladó átvette a vásárló megrendelését, és ellenőrizte a termékek elérhetőségét, az érvényes árakat és a vásárló által igényelt szállítási határidőt.

2.9 A megrendelés kötelező erejű visszaigazolása magában foglalja az adásvételi szerződés tárgyát képező termék megnevezését és jellemzőit, továbbá a termék vételárára és/vagy egyéb szolgáltatások díjára vonatkozó adatokat, a termék szállítási határidejét, a termék szállítási helyének megnevezését és adatait, a termék szállítási költségeit, feltételeit, módját és határidejét az egyeztetett kézbesítési helyre, az eladó adatait (cégnév, székhely, statisztikai számjel, cégjegyzékszám stb.), illetve a törvény által előírt egyéb tartalmi elemeket.

2.10 Folyamatban lévő akciók esetében az eladó webáruházában történő termékértékesítésre a jelen általános szerződési feltételek mellett az adott akció kötelező erejű feltételei is irányadók. Abban az esetben, ha a vásárló az adott akció feltételeivel ellentmondásban rendel terméket, az eladónak joga van törölni a vásárló megrendelését. A megrendelés törléséről e-mailben értesíti a vevőt, és amennyiben a vevő már megfizette a vételárat vagy annak egy részét, azt 14 napon belül visszautalja a vevő által megadott bankszámlára, feltéve, hogy a felek másként nem állapodnak meg.

2.11 Az ANDREA SHOP a visszaigazoló e-mail mellékleteként a vevő részére az általa megadott e-mail címre megküldi a hatályos ÁSZF-jét.

2.12 Amennyiben a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik a megkötött szerződést - ideértve az elfogadott vételárat is - csak a felek közös megegyezése, vagy jogszabály kifejezett rendelkezése alapján lehet módosítani, vagy megszüntetni.

2.13 A megkötött adásvételi szerződéseket az ANDREA SHOP legalább öt évig megőrzi és archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik személyek számára nem hozzáférhetőek, akik az adott jogügyletben nem voltak érintettek. A fentiek alól kivételt képeznek a bíróságok, hatóságok, vagy egyéb jogalanyok, akik részére a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az adatszolgáltatás kötelező.

3. CIKK – AZ ELADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1 Az eladó köteles:

• leszállítani a vevőnek az eladó által visszaigazolt megrendelésben szereplő terméket az abban foglalt mennyiségben, minőségben és határidőben, azt a megőrzéséhez és megóvásához szükséges módon becsomagolni vagy felszerelni a szállításhoz,

• gondoskodni arról, hogy az általa szállított termékek megfeleljenek Magyarország hatályos jogszabályainak,

• az adásvételi szerződés létrejöttét követően haladéktalanul, de legkésőbb a termékek kiszállításával egyidejűleg tartós adathordozón – például e-mailben – átadni a vevőnek az adásvételi szerződés létrejöttét igazoló nyilatkozatot.

• legkésőbb a termékek kiszállításával egyidejűleg írásban vagy elektronikus úton átadni a vevőnek a termékek átvételéhez és használatához szükséges összes bizonylatot és a hatályos jogszabályokban előírt egyéb dokumentumokat (magyar nyelvű útmutatót, jótállási jegyet, szállítólevelet, adóügyi bizonylatot).

3.2 Az eladónak joga van követelni a vevőtől a kiszállított termék vételárának szabályszerű és időben történő megfizetését.

3.3 Az ANDREA SHOP a termékek tulajdonjogát a teljes vételár összegének kifizetéséig fenntartja, a vevő csak abban az esetben szerzi meg a termék tulajdonjogát, ha a vételárat az eladó részére hiánytalanul megfizette.

3.4 Az eladónak joga van törölni a megrendelést, ha készlethiány vagy a termék elérhetetlensége miatt nem tudja leszállítani a vevőnek a terméket a jelen szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül vagy a webáruházban szereplő áron, amennyiben a felek nem állapodnak meg a teljesítési határidő meghosszabbításában. Az ANDREA-SHOP a megrendelés törléséről telefonon vagy e-mailben értesíti a vevőt, és amennyiben a vevő már megfizette a vételárat vagy annak egy részét, azt a megrendelés törlésétől számított 14 napon belül visszautalja a vevő által megadott bankszámlára, amennyiben a felek másként nem állapodnak meg.

4. CIKK – A VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 A vevő tájékoztatást kap az eladótól arra vonatkozóan, hogy a megrendelés a vevő fizetési kötelezettségét is magában foglalja.

4.2 A vevő köteles:

• átvenni a megvásárolt vagy megrendelt terméket,

• kifizetni az eladónak a megállapodott vételárat a megállapodott fizetési határidőn belül, beleértve a szállítási költségeket,

• kerülni az eladó jó hírnevének megsértését,

• aláírásával vagy az általa megbízott személy aláírásával megerősíteni a szállítólevélben a termék átvételét.

4.3 A vevő a szerződő felek által a kötelező erejű megrendelés-visszaigazolásban kölcsönösen egyeztetett mennyiségű és minőségű termék átvételére jogosult az egyeztetett időpontban és helyen

5. CIKK – SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1 A termékek értékesítése az eladó által kiállított minták, katalógusok, típuslapok és mintakönyvek alapján történik az eladó webáruházának internetes oldalain.

5.2 A számla kiállítását követően megtörténik a termék kiszállítása a vevő részére, amennyiben megrendelte a szolgáltatást. Az eladó a termékhez adóügyi bizonylatot - számlát, esetleg szállítólevelet és jótállási jegyet is mellékel, amennyiben az a termékkel együtt szállítandó.

5.3 Eltérő megállapodás hiányában a webáruház üzemeltetője vállalja, hogy a megrendelt terméket a megrendelés e-mailben történő visszaigazolásától számított 30 napon belül leszállítja. Ha az üzemeltető a fenti 30 napos határidőn belül nem tesz eleget a teljesítési kötelezettségének, a vevő írásban, legalább 8 napos póthatáridő tűzésével felszólítja, hogy az általa megjelölt további észszerű határidőn belül teljesítse a megrendelését. Ha az eladó az így megjelölt póthatáridőn belül sem teljesíti a vevő megrendelését, a vevőnek joga van az eladóhoz intézett egyoldalú, írásba foglalt nyilatkozattal elállni a szerződéstől.

5.4 A termék kiszállításakor a vevőnek joga van arra, hogy a futár jelenlétében felnyissa a küldeményt, és ellenőrizze, hogy hiánytalan-e a tartalma, és nem láthatók-e rajta sérülés jelei (ez az eladó általi kézbesítésre – ANDREA SHOP szállításokra vonatkozik). A küldemény futárszolgálattal történő kiszállítása esetén azt a vevőnek szemrevételeznie kell, és amennyiben hiányosságot vagy sérülést észlel, köteles a futárral jegyzőkönyvet felvenni. A vevő köteles azonnal a küldemény átvételét követően otthonában teljes egészében kicsomagolni a terméket, és megvizsgálni, hogy nem észlel-e rajta mechanikai sérülést. Mechanikai sérülés esetén vállalja, hogy erről haladéktalanul értesíti a webáruház üzemeltetőjét, és egyezteti vele a további lépéseket. A mechanikai sérülések későbbi kifogásolása csak akkor fogadható el, ha a vevő bizonyítja, hogy a termék kifogásolt hibái már a szállítótól történő átvétel pillanatában is megvoltak. Ha a kézbesített küldemény láthatóan sérült, addig ne írja alá a szállítólevelet, amíg a küldeményt kézbesítő személy jelenlétében nem csomagolja ki és vizsgálja meg a terméket. Sérült termék esetén dokumentálja a sérülést (lehetőleg fényképezze le), vegyen fel reklamációs jegyzőkönyvet a kézbesítővel, és haladéktalanul értesítse erről a tényről az üzemeltetőt.

5.5 Mivel az 1,7 méternél magasabb hűtőszekrényeket a Trans-pack Kft. futárcég vízszintes helyzetben szállítja, a vevő köteles a hűtőszekrényt az átvételétől és függőleges helyzetbe állításától számított 24 óráig állni hagyni anélkül, hogy csatlakoztatná a hálózathoz.

5.6 Ha a vevő (vásárló) a szerződéstől való írásbeli elállás nélkül indokolatlanul megtagadja a szabályszerűen szállított termék átvételét és utánvétes kifizetését, a webáruház üzemeltetője a sikertelen kézbesítési kísérlet tényleges költségeinek megfelelő összegű kártérítésre jogosult, amely a Trans-pack logisztika Kft/GLS társaság hatályos díjjegyzékében a sikertelen kézbesítési kísérletekre vonatkozó díjaknak megfelelően kerül megállapításra.

5.7 Ha a vevő a régi készülékének a Trans-pack Kft. társaság általi elszállítását is megrendelte, köteles azt a futár megérkezése előtt becsomagolni. Erre a célra a rugalmas fóliába történő szoros csomagolás is megfelelő. A futárszolgálat nem veszi át a be nem csomagolt terméket. A régi készülék ártalmatlanítása díjmentes, de a Trans-pack Kft. általi elszállításáért a társaság mindenkori díjjegyzékében meghatározott díj fizetendő.

5.8 A szerződés teljesítési helye (szállítási hely) alatt a vevő azon székhelyét (lakóhelyét) vagy telephelyét értjük, amelyet a termék megrendelésekor a vevőre vonatkozó adatokban tüntet fel. Kifejezetten eltérő megállapodás hiányában az üzemeltető harmadik fél (futárszolgálat) bevonásával szállítja a termékeket. Abban az esetben, ha a vevő a szerződéstől való előzetes írásbeli elállás nélkül az adásvételi szerződésben foglalt határidőt követő 7 napon belül sem veszi át a terméket, az eladó a sikertelen kézbesítési kísérlet tényleges költségeinek megfelelő összegű kártérítésre jogosult. A vevő általi kötelező termékátvétel napjától számított 14 nap elteltével az eladónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől és harmadik félnek eladni a terméket.

5.9 Abban az esetben, ha az eladó leszállítja a terméket a vevőnek az adásvételi szerződésben meghatározott helyre, a vevő köteles személyesen átvenni a terméket, vagy gondoskodni arról, hogy a távolléte esetére megbízott személy átvegye az adásvételi szerződésben meghatározott terméket, és aláírja a termék kézbesítéséről és átvételéről felvett jegyzőkönyvet. Az adásvételi szerződésben szereplő termék átvételével megbízott harmadik fél köteles bemutatni az eladónak az adásvételi szerződés és az áru kifizetését igazoló bizonylat eredeti vagy másolati példányát, illetve az írásbeli meghatalmazást. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződésben meghatározott helyen a vevő távolléte miatt meg kell ismételni a kézbesítést, valamennyi ezzel kapcsolatos költség a vevőt terheli.

5.10 Az eladónak joga van felszólítani a vevőt arra, hogy az adásvételi szerződésben meghatározott határidő előtt vegye át a terméket.

5.11 A termék a vevő részére az egyeztetett helyen történő átadás pillanatában minősül leszállítottnak, és a termék átvételével és a vételár megfizetésével a termék tulajdonjoga a vevőre száll át.

5.12 A vevőnek abban az esetben, ha az eladó a jelen Szerződési feltételek 5.3. pontjában meghatározott határidőn - ideértve az 5.3. pontban meghatározott póthatáridőt is -, belül nem teljesíti a megrendelését, joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az eladó pedig az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles a vevő által megjelölt bankszámlára átutalással visszafizetni a vevőnek a vételár már megfizetett részét.

5.13 A vevő köteles megfizetni az eladónak a vételárat beleértve a szállítási költségeket készpénzben, ill. bankkártyával a termék személyes átvételekor, utánvéttel az átadás helyszínén vagy készpénzmentes átutalással a megrendelés-visszaigazolásban vagy az eladó weboldalán megjelölt bankszámlára az átvételt megelőzően. A vevő fogyasztói hitel lehetőségét is igénybe veheti.

5.14 Utánvétes fizetés esetén a vevőnek a termék vételára mellett a webáruház internetes oldalán található mindenkori szállítási díjjegyzék szerinti kezelési költség is felszámításra kerül. A vevő az utánvét teljes összegét a küldemény átvételekor a futárnak fizeti ki.

5.15 Banki átutalással történő fizetés esetén a vevő a megrendelés visszaigazolását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 naptári napon belül köteles teljesíteni a fizetést. A megvásárolt termék kiszállítására csak a vételár megfizetése után kerül sor, vagyis a termék teljes vételárának jóváírását követően, beleértve az esetleges szállítási költséget a webáruház üzemeltetőjének bankszámláján. Ha a megrendelés visszaigazolásától számított három naptári napon belül nem kerül sor a megrendelés összegének jóváírására a webáruház üzemeltetőjének bankszámláján, joga van törölni az adott megrendelést.

5.16 Bizonyos termékek vásárlása esetén a megrendelés gyorsabb teljesítése érdekében előre fizetés szükséges a következő alkalmazások segítségével: Trustpay portál. Az előre fizetés feltétele mindig az adott termékek mellett szerepel. Ezek elsősorban méretre gyártott termékek – bútorok, kandallók vagy elektronikus licencek.

5.17 Abban az esetben, ha a szerződő felek a kölcsönös teljesítések visszaszolgáltatására válnak jogosulttá, kötelezettségeiket a teljesítés visszaszolgáltatására vonatkozó jogosultságuk létrejöttétől, vagyis az adásvételi szerződéstől való hatályos elállástól számított 14 napon belül rendezik.

6. CIKK – VÉTELÁR, CSOMAGOLÁSI ÉS POSTAKÖLTSÉG

6.1 A vevő köteles megfizetni az eladónak a termék adásvételi szerződésben meghatározott és/vagy az eladó adásvételi szerződés létrejötte napján hatályos árjegyzéke szerinti vételárát, beleértve a termék szállítási költségeit (a továbbiakban: „vételár”).

6.2 Abban az esetben, ha a vevő átutalással fizeti az eladónak a vételárat, a teljesítés napjának az a nap minősül, amikor megtörténik az adott összeg jóváírása az eladó bankszámláján.

6.3 A vásárló az adásvételi szerződésben rögzített határidőn belül, de legkésőbb a termék átvételekor köteles megfizetni az eladónak a termék vételárát.

6.4 Abban az esetben, ha a vevő megfizeti az eladónak a termék adásvételi szerződésben meghatározott vételárát, a vevőnek joga van elállni a szerződéstől, és visszakövetelni az általa kifizetett összeget a jelen Általános szerződési feltételek értelmében.

6.5 A csomagolási és postaköltség a szállítási díjjegyzék alapján kerül felszámításra.

6.6 A termék ára magában foglalja az általános forgalmi adót (27%-os ÁFA) és a környezetvédelmi termékdíjat. Bizonyos esetekben az ár nem tartalmazza a megrendelt termék rendeltetési helyre történő kiszállításának költségét, amely kiegészítő szolgáltatásnak minősül (ezeket az eseteket az andreashop.hu weboldalon közzétett szállítási díjjegyzék részletezi). Akcióink a készlet erejéig érvényesek, kivéve, ha az adott termék mellett másképp van feltüntetve.

6.7 A webáruház üzemeltetője a megrendelés visszaigazolása előtt módosíthatja a webáruház katalógusában szereplő termék vételárát bármely termék megrendelése esetén, mégpedig jogszabályi változás, árfolyamváltozás, jelentősebb infláció és a termékgyártók vagy beszállítók árainak emelkedése következtében, vagy ha azt állapítja meg, hogy a vételár hibásan került feltüntetésre. A webáruház üzemeltetője köteles erről a tényről tájékoztatni a vevőt. A webáruház üzemeltetője a megrendelés visszaigazolása előtt köteles a vevő hozzájárulását kérni az aktuális árjegyzék szerinti ár módosításához. A vásárlónak ilyen esetben joga van elállni a szerződéstől.

6.8 A webáruházban történő vásárlás esetén nem válthatók be a klub-, tagsági vagy munkavállalói kedvezmények.

7. CIKK – TULAJDONJOG ÉS KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA A VEVŐRE

7.1 A termék tulajdonjoga az egyeztetett helyen való átvétel és a teljes vételár hiánytalan megfizetésével egyidejűleg száll át a vevőre.

7.2 A kárveszély abban a pillanatban száll át a vevőre, amikor a vevő vagy a vevő által megbízott személy átveszi a terméket az eladótól vagy az eladó termékkézbesítéssel megbízott képviselőjétől, vagy amennyiben nem veszi át időben a terméket, abban a pillanatban, amikor az eladó lehetővé tette számára a termék feletti rendelkezést, de a vevő nem vette át a terméket.

8. CIKK – AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, MEGRENDELÉS TÖRLÉSE

8.1 A webáruház üzemeltetőjét a megrendelés elektronikus úton, „Megrendelés visszaigazolás” tárggyal küldött visszaigazolásától a vevővel egyeztetett teljesítési határidő lejártáig köti az ajánlata, beleértve a termék vételárát.

A vevő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a vevő az ANDREA SHOP, s.r.o. társaság belső információs rendszerének hibája miatt tévesen közzétett áron rendeli meg a terméket, az üzemeltetőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől, még azt követően is, hogy a vevő már megkapta a megrendelését visszaigazoló e-mailt. Az ANDREA SHOP, ilyen esetben tájékoztatja a vevőt erről a tényről. A hibásan közzétett ár előfordulásának esetei elsősorban a következők lehetnek:

• a termék vételára már első ránézésre hibás (pl. nem veszi figyelembe a beszerzési árat);

• a termék vételárában egy vagy több számjeggyel kevesebb vagy több van;

• a termékre vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50%-ot anélkül, hogy a termékre különleges marketingkampány vagy egyedi szimbólummal megjelölt kiárusítási akció vonatkozna.

8.2 Abban az esetben, ha nem került sor a megrendelés visszaigazolására – de legalább a beérkezésétől számított 24 órán belül, a vevő e-mailben vagy telefonon lemondhatja a rendelését. Ilyen esetben az eladó nem számít fel a vevőnek lemondási díjat.

8.3 Abban az esetben, ha a vásárló a megrendelése telefonon vagy e-mailben történő visszaigazolását követően a szerződéstől való előzetes írásbeli elállás nélkül nem veszi át a terméket, az eladó fenntartja magának a jogot, hogy követelje a veőtől az így keletkezett károk megtérítését, mégpedig a sikertelen kézbesítési kísérlet tényleges költségeinek erejéig.

8.4 Ha a vásárló amiatt mondja le a rendelését, hogy a webáruház üzemeltetője nem tartotta be a közzétett vételárat vagy szállítási határidőt, nem kerül felszámításra lemondási díj, és a vevő által megfizetett előleg vagy teljes összeg haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelést lemondó nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 naptári napon belül banki átutalással visszafizetésre kerül a vevő által megadott bankszámlára, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg.

8.5 A vevő e-mailben a webshop [at] andreashop.hu címen vagy személyesen az eladó telephelyén (Andrea Shop – Központi raktár, Malé Dvorníky 603, 929 01 Dunajská Streda) mondhatja le a megrendelését.

8.6 A webáruház üzemeltetőjének joga van törölni a megrendelést, ha készlethiány vagy a termék elérhetetlensége miatt minden tőle elvárható észszerű erőfeszítés ellenére sem tudja leszállítani a terméket a vevőnek a jelen szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül vagy a webáruházban szereplő áron, kivéve, ha ettől eltérő megállapodásra jut a vevővel.

8.7 A webáruház üzemeltetőjének abban az esetben is joga van törölni a megrendelést, ha nem tudja felvenni a kapcsolatot a vevővel – telefonon, e-mailben (a vevő elektronikus megrendelésének beérkezésétől vagy annak visszaigazolásától számított 14 munkanapon belül).

8.8 A megrendelés törléséről bizonyítható módon telefonon vagy e-mailben értesíti a vevőt.

9. CIKK – SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

9.1 A szerződő felek megállapodnak, hogy a vevő a leadott rendelése megfelelő teljesítésének érdekében abban az esetben, ha magánszemélyként jár el, köteles a rendelésében megadni az eladónak a teljes nevét, lakcímét, beleértve az irányítószámot, a telefonszámát és e-mail-címét.

9.2 A szerződő felek megállapodnak, hogy a vevő a leadott rendelése megfelelő teljesítésének érdekében abban az esetben, ha jogi személyként jár el, köteles a rendelésében megadni az eladónak a cégnevét, a székhelye címét, beleértve az irányítószámot, a cégjegyzékszámát, közösségi adószámát (ha rendelkezik ilyennel), a telefonszámát és e-mail-címét.

9.3 A webáruházban regisztrált vevő bármikor ellenőrizni és módosítani tudja a megadott személyes adatait, továbbá törölheti a regisztrációját a webáruház internetes oldalán való bejelentkezést követően, a „Profil” menüpont alatt.

9.4 Az eladó ezúton tájékoztatja a vevőt, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a magánszemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „Rendelet”) 6. cikkének (1) bek. b) pontja értelmében az eladó mint az információs rendszert üzemeltető személy az adásvételi szerződés megkötése során a vevő mint érintett hozzájárulása nélkül kezeli a személyes adatait, mivel az eladó a vevővel a szerződéskötést megelőzően létrejött jogviszonyok keretében kezeli a vevő személyes adatait, és a vevő személyes adatainak kezelése az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a vevő az egyik szerződő fél.

9.5 A Rendelet 6. cikkének (1) bek. f) pontja értelmében az eladó a megrendelt termék vagy szolgáltatás vevő részére történő átadását követően jogos érdekek alapján, közvetlen üzletszerzés céljából is kezelheti a vevő személyes adatait, a vevőt pedig e-mailben tájékoztathatja az új termékekről, illetve az általa kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kedvezményekről és akciókról.

9.6 Az eladó vállalja, hogy a vevő személyes adatait a hatályos jogszabályainak megfelelően kezeli.

9.7 Az eladó kijelenti, hogy a Rendelet 5. cikkének (1) bek. a) és b) pontja értelmében a vevő személyes adatainak gyűjtése kizárólag a jelen szerződési feltételekben és reklamációkezelési szabályzatban meghatározott célból történik.

9.8 Az eladó kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételekben és reklamációkezelési szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokból történő adatkezelést minden esetben egyedileg, megfelelő jogalapon végzi, és egyúttal biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése és felhasználása kizárólag a gyűjtésük céljának megfelelő módon történik, azokat nem vonja össze a más célból vagy az adásvételi szerződés teljesítése céljából gyűjtött személyes adatokkal.

9.9 A rendszer a rendelés leadása előtt felszólítja a vevőt, hogy a megfelelő négyzet bejelölésével erősítse meg, hogy az eladó megfelelően, érthető és össze nem téveszthető módon tájékoztatta őt az alábbiakról:

a) a jelen szerződési feltételek és reklamációkezelési szabályzat 1. cikkében szereplő azonosító adatairól, amelyek az eladó kilétét igazolják,

b) az eladó, ill. az eladó adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeiről,

c) az adatkezelés céljáról, ami az eladó és vevő közötti adásvételi szerződés megkötése, az adatkezelés jogalapjáról,

d) arról, hogy a vevő az adásvételi szerződés megkötése és a rendelése megfelelő teljesítése érdekében köteles átadni az igényelt személyes adatokat,

e) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikkének (1) bek.

f) pontja alapján történik, amikor az eladó jogos érdekének a közvetlen üzletszerzés minősül, a vevő részére a terméket kézbesítő harmadik fél azonosító adatairól, ill. más címzettek vagy címzett kategóriák azonosító adatairól, ha van ilyen,

g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, ill. ezen időtartam meghatározásának szempontjairól.

9.10 Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatok kezelését a jó erkölcsnek megfelelően végzi, és olyan módon jár el, amely nem ütközik a Rendeletbe vagy más általánosan kötelező jogszabályba, és azokat nem kerüli meg.

9.11 Az eladó a Rendeletnek megfelelően a vevő rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a) az eladónak és – ha van ilyen – az eladó képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikkének (1) bek. f) pontján alapul, az eladó vagy a harmadik fél jogos érdekei;

e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) adott esetben annak ténye, hogy az eladó valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat;

g) a személyes adatok tárolásának időtartama, ill. ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

h) információ a vevő azon jogáról, hogy kérelmezheti az eladótól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a vevő adathordozhatósághoz való jogáról;

i) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

j) információ arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződéskötés előfeltétele-e, valamint hogy a vevő köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

k) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is. A vevőnek joga van megszerezni az eladótól a kezelt személyes adatok másolatát, és ahhoz joga van tájékoztatást kapni a fentiekről. A vevő által kért bármilyen további másolatokért az eladó az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

9.12 Ha a vevő írásban vagy elektronikus úton gyakorolja a 9.11. pont szerinti jogát, a kérelme tartalmából pedig egyértelmű, hogy a 9.11. pont szerinti jogát gyakorolja, akkor a kérelmet a Rendelet alapján benyújtottnak kell tekinteni.

9.13 A vevőnek joga van arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amelyről azt feltételezi, hogy közvetlen üzletszerzés érdekében történik ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a vevő tiltakozik az ilyen adatkezelés ellen, az eladó a tiltakozás átvételétől kezdve nem kezeli a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából, az érintett vevő személyes adatai pedig a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.14 Ha a vevő azt gyanítja, hogy jogellenesen kezelik a személyes adatait, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH). Ha a vevő nem teljes körűen cselekvőképes, jogait a törvényes képviselője gyakorolhatja.

9.15 Az eladó megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a 9.11. pont szerinti összes információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva a vevő rendelkezésére bocsássa. Az eladó az információkat elektronikus úton vagy a Rendeletnek megfelelően, a vevővel egyeztetett más módon adja meg.

9.16 Az eladó indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a vevőt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

9.17 Az eladó tájékoztatja a vevőt, hogy a létrejött szerződés teljesítése címén a vevő személyes adatainak kezelése során feltételezhető, hogy az alábbi harmadik feleknek, ill. címzettek körének továbbítja a vevő személyes adatait

Futárszolgálatok:

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., székhely: Technická 7, 821 04 Bratislava, cégjegyzékszám: 35 834 498

Zásielkovňa s.r.o. székhely: Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, cégjegyzékszám: 48 136 999

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. székhely: 1039, Budča 962 33, cégjegyzékszám: 36 624 942

Trans-pack logisztika Kft., Cégjegyzékszám 13 09 165333, 2351 Alsónémedi, 3306 hrsz.

10. CIKK – ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

10.30 A jelen pontban foglalt szabályok csak fogyasztók részére irányadók, amennyiben az ANDREA SHOP által üzemeltetett webáruházban itt elérhető termékkategóriába tartozó terméket vásárolt az ANDREA SHOP-tól.

10.31 Fogyasztónak minősülő vevő esetén a termék meghibásodása esetén értékhatártól függően egy, kettő, vagy három év kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt egyes termékkategóriákba tartozó termékekre.

10.32 A sávos jótállási időt az alábbiak szerint alakul:

◦ Amennyiben az eladási érték 10.001.- Ft és 100.000.- Ft között van a jótállási idő 1 év.

◦ Amennyiben az eladási érték 100.001.- Ft és 250.000.- Ft között van a jótállási idő 2 év.

◦ Amennyiben az eladási érték 250.001.- Ft felett van a jótállási idő 3 év.

10.33 Jótállási idő kezdete: A jótállási idő a termék fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik. Az ANDREA SHOP az általa értékesített termékek üzembehelyezését csak bizonyos esetekben, díjazás ellenében végzi. Abban az esetben, ha az ANDREA SHOP vagy annak megbízottja által kerül sor üzembehelyezésre, úgy a jótállási idő az üzembehelyezéstől kezdődik. Ha az üzembe helyezésre a vásárlástól számított 6 hónapon túl kerül sor, akkor a termék eredeti átadásának napján kezdődik a jótállás.

10.34 Jótállási idő vége és tartama: A Rendelet szerinti jótállási idő jogvesztő. A jótállási idő azonban meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetés szerűen nem használhatta.

10.35 Kötelező jótállás esetén a fogyasztó kijavítás iránti igényét választása szerint az ANDREA SHOP-nál, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha az üzemeltetési helyen a javítás nem végezhető el, úgy a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az ANDREA SHOP, vagy - a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat közvetlenül gondoskodik.

10.36 A kijavítás, vagy kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen kerülnek feltüntetésre a kijavítással vagy kicseréléssel kapcsolatos fontosabb információk a jogszabályi kötelezettségek szerint.

10.37 Hibás termékek kezelése:

◦ Amennyiben javítható a termék, úgy törekedni kell arra, hogy a javítás 15 napon belül megtörténjen. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az ANDREA SHOP a Fogyasztókat köteles tájékoztatni a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

◦ Termék sikertelen javítása esetén a Fogyasztók az alábbiak szerinti igényeket érvényesíthetik:

Amennyiben az ANDREA SHOP megállapítja, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, akkor a fogyasztó eltérő rendelkezéésnek hiányában 8 napon belül ki kell cserélni a fogyasztási cikket. Amennyiben a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, akkor a fogyasztó által rendlekezésre bocsátott számla vagy nyugta alapján az ellenértéket 8 napon belül vissza kell tértíteni.

Amennyiben három alkalommal történő javítás után ismét meghibásodik a fogyasztási cikk, és a fogyasztó árleszállítást, vagy a fogyasztási cikknek az ANDREA SHOP költségére történő kijavítását, ill. mással történő kijavíttatását nem igényli, úgy az ANDREA SHOP köteles 8 napon belül kicserélni a fogyasztási cikket. Amennyiben a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, akkor a fogyasztó által rendlekezésre bocsátott számla vagy nyugta alapján az ellenértéket 8 napon belül vissza kell tértíteni.

Amennyiben a javítási igény jelzésétől számítva 30 napon belül nem kerül sor a javításra, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül ki kell cserélni a fogyasztási cikket. Amennyiben a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, akkor a fogyasztó által rendlekezésre bocsátott számla vagy nyugta alapján az ellenértéket 8 napon belül vissza kell tértíteni.

10.38 A fogyasztó elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az ANDREA SHOP-nak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet;

10.39 Amennyiben az ANDREA SHOP a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a fogyasztónak a kijavításhoz/kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az ANDREA SHOP költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

10.40 A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles az ANDREA SHOP-nak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az ANDREA SHOP adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

10.41 Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt az ANDREA SHOP köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

10.42 A kötelező jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza. Az ANDREA SHOP fenntartja a jogot, hogy a jótállási jegyet elektronikus formában tegye elérhetővé a fogyasztó részére. Az elektronikus jótállási jegy átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon kerül sor, vagy amennyiben az ANDREA SHOP az elektronikus jótállási jegyet letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja rendelkezésre, úgy a letöltési címet a jótállási idő végéig biztosítani fogja.

C) Elállás a szerződéstől

1. Fogyasztókra vonatkozó szabályok

10.43 A Fogyasztó indokolás nélkül jogosult a szerződéstől 14 napon belül elállni, mely időtartam a szerződés létrejöttével kezdődik, ez a nap kezdődhet (ha a Felek nem rendelkeznek másként):

◦ adásvételi szerződés esetén a termék átvételének napjától vagy több termék vagy több darabból álló termék vásárlása esetén, amennyiben a termékek vagy termék darabok kiszállítása eltérő időpontban történik az utoljára szolgáltatott termék vagy termékdarab átvételének napjától,

◦ folyamatos teljesítésű szerződés esetén az első szolgáltatás átvételének napjától,

◦ szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától; vagy

◦ szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban.

10.44 Amennyiben a fogyasztó akként dönt, hogy a fentiekben meghatározott időszakban eláll a szerződéstől, a fogyasztó köteles a terméket az ANDREA SHOP részére a postai cím: Andrea Shop – Centrálny sklad, Malé Dvorníky 603, 929 01 Dunajská Streda – časť Malé Dvorníky címre visszaküldeni és a reklamacio [at] andreashop.hu címre egy egyértelmű nyilatkozatot elküldeni (amely lehet a kitöltött űrlap, vagy a minta elállási nyilatkozat, vagy más egyértelmű elállási nyilatkozatot, lásd), amiben megjelöli az elállása okát, továbbá a szerződéses dokumentum számát és megadja a bankszámlaszámát (IBAN formátumban). A számlaszámon túl a számlatulajdonos nevének megadása is szükséges. Telefonon és SMS üzenetben nem gyakorolható az elállási jog.

10.45 A fogyasztó dönthet akként, hogy az ANDREA SHOP által rendszeresített űrlap kitöltésével áll el a szerződéstől oly módon, hogy az megküldi az ANDREA SHOP részére. Az ANDREA SHOP az űrlap megérkezését haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó részére.

10.46 Fogyasztó jogosult a szerződéstől írásban is elállni akként, hogy felmondási nyilatkozatot küld az ANDREA SHOP címére. (postai cím: Andrea Shop – Centrálny sklad, Malé Dvorníky 603, 929 01 Dunajská Streda – časť Malé Dvorníky.).

10.47 A Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben:

Amennyiben a szolgáltatás teljesítésére a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával a felmondási idő lejárta előtt kerül sor; és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás teljesítését követően felmondási jogát elvesziti;

◦ Olyan termék vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára a pénzpiac – ANDREA SHOP által nem befolyásolható és az elállási idő alatt is – lehetséges ingadozásától függ;

◦ Amennyiben az áru a fogyasztó kívánságának, igényének megfelelően kialakítva/átalakítva/testreszabva kerül kiszállításra;

◦ A romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző fogyasztási cikkek kiszállítása esetén, illetve ha a termékek helyreállíthatatlanul összekeveredtek más termékekkel a kiszállítás után;

◦ Amennyiben a fogyasztó kifejezett kérésére a fogyasztó által vásárolt termék kijavítására vagy karbantartására a fogyasztó által megjelölt helyen kerül sor (kivéve a kért kijavításokat, illetve a kért alkatrészek kiszállítását);

◦ A vevőt nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (hajnyírók, hajformázók, hajkefék, férfi borotvák, női borotvák, epilátorok, IPL tartós szőrtelenítők, gyantázási eszközök, férfi szőrtelenítési termékek, női szőrtelenítési termékek, elektromos fogkefék, fogkefe pótfejek, lázmérők, inhalátorok, stb.);

◦ Lezárt csomagolású hangfelvételek / videófelvételek / PC programok esetében, amennyiben ezeknél a termékeknél az eredeti csomagolás megsérült, a fogyasztó a terméket felbontotta;

◦ Újságok, folyóiratok és magazinok esetében;

◦ Amennyiben a vásárolt szolgáltatás más vállalkozó által meghatározott időpontra vonatkozó utazási vagy szabadidős szolgáltatás;

◦ Digitális tartalom kézbesítése esetén (amennyiben a digitális tartalom a fogyasztó előzetes és kifejezett hozzájárulásával, a felmondási idő lejárta előtt nem fizikai hordozón kerül leszállításra és a Fogyasztó e hozzjárulás megadásával egyidejűleg kifejezetten nyilatkozott, arról, hogy a szállítással egyidejűleg elveszti elállási jogát.

◦ A fogyasztási cikkekre (kozmetikai cikkek, drogériai cikkek stb.) vonatkozó adásvételi szerződésektől csak abban az esetben lehet elállni, ha az adott fogyasztási cikk sértetlen, nem volt használva és az eredeti csomagolásban található.

10.48 Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy a fogyasztó az ANDREA SHOP által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az ANDREA SHOP részére. A termékek visszaküldésével kapcsolatosan felmerülő költségeket (szerződéstől való elállás esetén), illetve amennyiben a termék jellege a szokásos postai szállítástól eltérő visszaszállítást igényel (és amennyiben a szerződéstől való elállásra nem az üzletkötés helyszínén kerül sor) a vevő téríti meg.

10.49 Amennyiben a vevő a szokásostól eltérő fuvarozási mód választásával küldi vissza a terméket, az ANDREA SHOP nem köteles az ebből fakadó többletköltséget megtéríteni.

10.50 A vevő köteles arányosan megfizetni a szerződéstől való elállás időpontjáig igénybe vett szolgáltatások árát.

10.51 A vevő a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában (ha lehetséges) és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta. Ha a visszaküldendő termékhez bármilyen tartály is tartozik, akkor azt üresen kell visszaküldeni.

10.52 A fogyasztó felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből keletkezik.

10.53 Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül, a szerződésben megjelölt fizetési módon az ANDREA SHOP visszafizeti.

10.54 A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a termék ajándékkal együtt került kiszállításra, úgy az ANDREA SHOP és a Fogyasztó között ajándékozási szerződés jön létre, mely szintén megszűnik, ha a Fogyasztó az elállási jogával élve 14 napon belül eláll az eredeti szerződéstől, így a Fogyasztó köteles a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt az ANDREA SHOP részére visszaküldeni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül az ANDREA SHOP részére megfizetésre, úgy az ANDREA SHOP jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.

10.55 Az elállási nyilatkozatot az alábbi linken lehet letölteni. 

Elállási nyilatkozat letöltése (PDF)

2. A nem fogyasztókra (vállalkozások) vonatkozó szabályok

10.56 A fogyasztónak nem minősülő vállalkozások a jogszabályokban foglalt kivétellel, csak az ANDREA SHOP jóváhagyásával állhatnak el a szerződéstől.

10.57 A fogyasztónak nem minősülő vállalkozások nem állhatnak el az adásvételi szerződéstől, amennyiben a megvásárolt termék bruttó ára az 500 000 Ft összeget meghaladja.

10.58 Amennyiben a fogyasztónak nem minősülő vállalkozás az ANDREA SHOP hozzájárulásával 14 napon belül eláll az adásvételtől, úgy a fogyasztónak nem minősülő vállalkozás tudomásul veszi, hogy a részére visszautalandó összeg annyival csökkenhet, amennyivel időközben az adott termék ára csökkent. Amennyiben az ANDREA SHOP hozzájárul ahhoz, hogy a fogyasztónak nem minősülő vállalkozás az adásvételtől 14 napon belül elálljon és az általa visszaadott termék nem eredeti csomagolásban (beleértve valamennyi tartozékot és alkatrészt) kerül visszaküldésre, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ANDREA SHOP a visszajáró vételár összegét annyival jogosult csökkenteni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a terméket az ANDREA SHOP ismét értékesíteni tudja.

10.59 Amennyiben az adott termék nem küldhető vissza abban az állapotban, amiben a vevő átvette, úgy a szerződéstől nem lehet elállni, illetve új termék kiszállítása nem igényelhető. Ez nem vonatkozik a következő esetekre:

◦ A termék állapota termék hibaellenőrzése során változott meg.

◦ A termék hibássá minősítése előtt a fogyasztónak nem minősülő vállalkozás használta a terméket.

◦ A terméket a fogyasztónak nem minősülő vállalkozásnak felróható okból (szándékosság vagy gondatlanság miatt) nem lehet az eredeti állapotában visszaküldeni., vagy

◦ A terméket a fogyasztónak nem minősülő vállalkozó azelőtt eladta, hogy a terméket hibásnak találta volna, a terméket a rendeltetésszerű használat során elfogyasztotta, elhasználta vagy megváltoztatta. Amennyiben a termék csak egy része került felhasználásra, elfogyasztásra vagy módosításra, úgy a fogyasztónak nem minősülő vállalkozás köteles mindent visszaküldeni, ami még visszaküldhető és köteles kompenzálni az ANDREA SHOP-pot a termék használatából származó haszon összegéig.

10.60 Amennyiben a fogyasztónak nem minősülő vállalkozás elmulasztja a hibát határidőben bejelenteni, úgy nem jogosult a szerződéstől elállni.

3. Az ANDREA SHOP elállási joga

10.61 Az eladó ANDREA SHOP-nak joga van elállni az adásvételi szerződéstől a készletek kimerülése vagy a termék elérhetetlensége miatt, vagy ha az adásvételi szerződésben szereplő terméket szállító beszállító megszakította annak gyártását, vagy olyan lényeges változtatásokat hajtott végre, amelyek megakadályozzák az eladónak az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesítését, vagy vis maior következtében, vagy ha a tőle ésszerűen elvárható minden erőfeszítés ellenére sem képes a jelen szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül vagy a webáruházban közzétett áron kiszállítani a vevőnek terméket. Az eladó köteles erről a tényről haladéktalanul értesíteni a vevőt, és az adásvételi szerződésben rögzített termékért megfizetett előleget a szerződéstől való elállás bejelentését követő 14 napon belül átutalással visszafizetni a vevő által megadott bankszámlaszámra.

 

11. CIKK – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1 Az eladó fenntartja magának a jogot a jelen Általános szerződési feltételek módosítására. A jelen Általános szerződési feltételek módosítására vonatkozó írásbeli bejelentési kötelezettség teljesítése az eladó webáruházának internetes oldalán való elhelyezés útján történik.

11.2 Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés írásban jön létre, annak bármilyen módosítása csak írásban történhet.

11.3 A kétségek kizárása érdekében a szerződő felek megállapodnak, hogy a használat ideje a termék vevő részére történő kézbesítésének napjától (beleértve a kézbesítés napját) az eladónak való visszaküldés napjáig, ill. az eladó részére történő szállítás céljából a futárszolgálatnak való átadásig tart.

11.4 A szerződő felek megállapodnak, hogy a kommunikáció közöttük elsősorban e-mailben, ill. levélben vagy telefonon történik.

11.5 Jelen általános szerződési feltételek a vevő általi elektronikus megrendelés leadásával lépnek hatályba a vevővel szemben.

11.6 A vevő a megrendelés leadása előtt az adott jelölőnégyzet bejelölésével megerősíti, hogy elolvasta, megértette és teljes egészében elfogadja a jelen Általános szerződési feltételeket.

11.7 Az ANDREA SHOP a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel nem rendelkezik.

11.8 Amennyiben a vevő a fogyasztói jogainak megsértését észleli jogosult panasszal élni, melyet a webshop [at] andreashop.hu e-mail címen tehet meg. Az ANDREA SHOP az így előterjesztett panaszt annak beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja, és érdemben, írásban megválaszolja.

11.9 Hatósághoz fordulás lehetősége: A fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetőleg a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A hivatalok elérhetőségeiről a http://www.kormanyhivatal.hu/h... oldalon tájékozódhatnak.

11.10 Békéltető testületi eljárás lehetősége: Amennyiben az ANDREA SHOP és a fogyasztónak minősülő Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az ANDREA SHOP-pal történő egyeztetés során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő megrendelő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulni és kezdeményezheti a Testület eljárását. Az ANDREA SHOP a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testület előtti eljárást és együttműködési kötelezettség terheli az eljárásban. Az Ön lakóhelye szerint illetékes békéltető testületről tájékozódjon a fogyasztovedelmireferens.hu/hatosagok-es-bekelteto-testuletek-elerhetosegei internetes oldalon.

11.11 A megrendelő jogosult arra is, hogy a jogvitából származó követelését bíróság előtt, polgári peres eljárás keretében érvényesítse a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

11.12 A fogyasztó a panasza esetén igénybe veheti az uniós online vitarendezési platformot, melyet regisztrációt követően az Európai Bizottság rendszerében tud igénybe venni. A bejelentkezést követően a fogasztó az alábbi honlapon terjesztheti elő a panaszát: http://ec.europa.eu/odr.

Jelen ÁSZF 2023. Március 15. napjától hatályos, és visszavonásig érvényes.

Cookies